STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60091 19000325/HSHNPL-BYT 19000686/BYT-CCHNPL

BÙI TIẾN HỌC

Còn hiệu lực

60092 19000330/HSHNPL-BYT 19000685/BYT-CCHNPL

VÕ THANH MẪN

Còn hiệu lực

60093 19000338/HSHNPL-BYT 19000684/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

Còn hiệu lực

60094 19000335/HSHNPL-BYT 19000683/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HOÀNG MAI

Còn hiệu lực

60095 19000321/HSHNPL-BYT 19000682/BYT-CCHNPL

TRẦN THANH CHƯƠNG

Còn hiệu lực