STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61606 000.00.04.G18-200316-0306 20000128/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

61607 000.00.04.G18-200427-0435 20000127/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

61608 000.00.04.G18-200427-0438 20000126/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

61609 000.00.04.G18-200427-0440 20000125/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

61610 000.00.04.G18-200427-0441 20000124/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực