STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61611 000.00.04.G18-200427-0442 20000123/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

61612 000.00.04.G18-200427-0443 20000122/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

61613 000.00.04.G18-200427-0444 20000121/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

61614 000.00.04.G18-200427-0445 20000120/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

61615 000.00.04.G18-200427-0446 20000119/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực