STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65676 000.00.17.H53-200421-0001 200000003/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

65677 000.00.17.H53-200421-0002 200000004/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

65678 20000006/HSCBA-TN 200000002/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

65679 20000005/HSCBA-TN 200000001/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

65680 000.00.16.H05-200420-0006 200000035/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN KCT VIỆT NAM Trang phục bảo hộ dùng trong y tế

Còn hiệu lực