STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37036 000.00.19.H26-220214-0010 220000587/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

37037 000.00.19.H26-220214-0008 220000586/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

37038 000.00.19.H32-220223-0001 220000006/PCBMB-KH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN SƠN

Còn hiệu lực

37039 000.00.19.H26-220214-0007 220000585/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

37040 000.00.19.H26-220214-0006 220000584/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực