STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49691 19000318/HSHNPL-BYT 19000672/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Còn hiệu lực

49692 19000341/HSHNPL-BYT 19000671/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TẤN KHANH

Còn hiệu lực

49693 19000324/HSHNPL-BYT 19000670/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN

Còn hiệu lực

49694 19000343/HSHNPL-BYT 19000669/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Còn hiệu lực

49695 19000363/HSHNPL-BYT 19000668/BYT-CCHNPL

TRẦN HỮU NGHĨA

Còn hiệu lực