STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
30376 000.00.18.H56-220415-0003 220000086/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC BÙI THỊ LƯƠNG

Còn hiệu lực

30377 000.00.19.H29-220405-0032 220000801/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 693

Còn hiệu lực

30378 000.00.19.H29-220403-0008 220000800/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 671

Còn hiệu lực

30379 000.00.19.H29-220330-0070 220000799/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 663

Còn hiệu lực

30380 000.00.19.H29-220330-0069 220000798/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 661

Còn hiệu lực

30381 000.00.19.H29-220330-0068 220000797/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 657

Còn hiệu lực

30382 000.00.19.H29-220330-0067 220000796/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 643

Còn hiệu lực

30383 000.00.19.H29-220330-0066 220000795/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 618

Còn hiệu lực

30384 000.00.18.H56-220411-0003 220000085/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC MAI CÂN

Còn hiệu lực

30385 000.00.19.H29-220330-0065 220000794/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 596

Còn hiệu lực

30386 000.00.19.H29-220330-0064 220000793/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 592

Còn hiệu lực

30387 000.00.19.H29-220330-0063 220000792/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 590

Còn hiệu lực

30388 000.00.19.H29-220330-0061 220000791/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 573

Còn hiệu lực

30389 000.00.19.H29-220330-0060 220000790/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 553

Còn hiệu lực

30390 000.00.19.H29-220330-0059 220000789/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 541

Còn hiệu lực

30391 000.00.19.H29-220330-0058 220000788/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 530

Còn hiệu lực

30392 000.00.19.H29-220330-0057 220000787/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 528

Còn hiệu lực

30393 000.00.19.H29-220405-0074 220000786/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 526

Còn hiệu lực

30394 000.00.19.H29-220330-0056 220000785/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 516

Còn hiệu lực

30395 000.00.19.H29-220330-0055 220000784/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 502

Còn hiệu lực

30396 000.00.19.H29-220330-0062 220000783/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 576

Còn hiệu lực

30397 000.00.19.H29-220404-0017 220000782/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 136

Còn hiệu lực

30398 000.00.19.H29-220404-0016 220000781/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 116

Còn hiệu lực

30399 000.00.19.H29-220403-0010 220000780/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 109

Còn hiệu lực

30400 000.00.19.H29-220402-0017 220000779/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1048

Còn hiệu lực

30401 000.00.19.H29-220402-0016 220000778/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 85

Còn hiệu lực

30402 000.00.19.H29-220405-0068 220000777/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 77

Còn hiệu lực

30403 000.00.19.H29-220403-0006 220000776/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 63

Còn hiệu lực

30404 000.00.19.H29-220402-0007 220000775/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 54

Còn hiệu lực

30405 000.00.19.H29-220401-0003 220000774/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 45

Còn hiệu lực

30406 000.00.19.H29-220402-0005 220000773/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 34

Còn hiệu lực

30407 000.00.19.H29-220405-0076 220000772/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 27

Còn hiệu lực

30408 000.00.19.H29-220404-0014 220000771/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 32

Còn hiệu lực

30409 000.00.19.H29-220331-0029 220000770/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1268

Còn hiệu lực

30410 000.00.19.H29-220331-0028 220000769/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 885

Còn hiệu lực

30411 000.00.19.H29-220405-0065 220000768/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 771

Còn hiệu lực

30412 000.00.19.H29-220401-0004 220000767/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 765

Còn hiệu lực

30413 000.00.19.H29-220405-0012 220000766/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 759

Còn hiệu lực

30414 000.00.19.H29-220405-0066 220000765/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 746

Còn hiệu lực

30415 000.00.19.H29-220401-0025 220000764/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 696

Còn hiệu lực

30416 000.00.19.H29-220330-0071 220000763/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 694

Còn hiệu lực

30417 000.00.19.H29-220402-0011 220000762/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 239

Còn hiệu lực

30418 000.00.19.H29-220405-0028 220000761/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 238

Còn hiệu lực

30419 000.00.19.H29-220405-0027 220000760/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 230

Còn hiệu lực

30420 000.00.19.H29-220405-0025 220000759/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 227

Còn hiệu lực

30421 000.00.19.H29-220402-0009 220000758/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 226

Còn hiệu lực

30422 000.00.19.H29-220331-0026 220000757/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 225

Còn hiệu lực

30423 000.00.19.H29-220405-0024 220000756/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 222

Còn hiệu lực

30424 000.00.19.H29-220330-0051 220000755/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 445

Còn hiệu lực

30425 000.00.19.H29-220405-0011 220000754/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 215

Còn hiệu lực

30426 000.00.19.H29-220405-0010 220000753/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 214

Còn hiệu lực

30427 000.00.19.H29-220405-0009 220000752/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 195

Còn hiệu lực

30428 000.00.19.H29-220402-0008 220000751/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 189

Còn hiệu lực

30429 000.00.19.H29-220405-0007 220000750/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 183

Còn hiệu lực

30430 000.00.19.H29-220405-0006 220000749/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 181

Còn hiệu lực

30431 000.00.19.H29-220405-0005 220000748/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 180

Còn hiệu lực

30432 000.00.19.H29-220405-0004 220000747/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 172

Còn hiệu lực

30433 000.00.19.H29-220404-0020 220000746/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 157

Còn hiệu lực

30434 000.00.19.H29-220331-0027 220000745/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 149

Còn hiệu lực

30435 000.00.19.H29-220404-0019 220000744/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 145

Còn hiệu lực

30436 000.00.19.H29-220404-0018 220000743/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 140

Còn hiệu lực

30437 000.00.19.H29-220405-0073 220000742/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 250

Còn hiệu lực

30438 000.00.19.H29-220405-0077 220000741/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 263

Còn hiệu lực

30439 000.00.19.H29-220331-0025 220000740/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 365

Còn hiệu lực

30440 000.00.19.H29-220405-0016 220000739/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 375

Còn hiệu lực

30441 000.00.19.H29-220403-0013 220000738/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 242

Còn hiệu lực

30442 000.00.19.H29-220405-0031 220000737/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 241

Còn hiệu lực

30443 000.00.19.H29-220405-0029 220000736/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 240

Còn hiệu lực

30444 000.00.19.H29-220401-0032 220000735/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 381

Còn hiệu lực

30445 000.00.19.H29-220405-0019 220000734/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY PHÚ MỸ HƯNG

Còn hiệu lực

30446 000.00.19.H29-220404-0021 220000733/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 158

Còn hiệu lực

30447 000.00.04.G18-211230-0043 220002048/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm IVD xét nghiệm định lượng sinh hóa

Còn hiệu lực

30448 000.00.19.H29-220412-0054 220000732/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC CHI BẢO

Còn hiệu lực

30449 000.00.19.H29-220409-0002 220000731/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CNS

Còn hiệu lực

30450 000.00.19.H29-220405-0056 220001209/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA Thiết bị điều trị lạnh bằng không khí lạnh Cryo6

Còn hiệu lực