STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
141 000.00.19.H26-201203-0013 210000155/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

142 000.00.19.H26-210118-0001 210000156/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM

Còn hiệu lực

143 000.00.19.H26-210118-0003 210000157/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM

Còn hiệu lực

144 000.00.19.H26-210118-0002 210000158/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM

Còn hiệu lực

145 000.00.12.H19-210205-0003 210000002/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

Còn hiệu lực

146 000.00.12.H19-210205-0004 210000003/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

Còn hiệu lực

147 000.00.12.H19-210205-0005 210000004/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

Còn hiệu lực

148 000.00.12.H19-210205-0006 210000005/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

Còn hiệu lực

149 000.00.12.H19-210206-0001 210000006/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

Còn hiệu lực

150 000.00.12.H19-210122-0001 210000007/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DK VINA

Còn hiệu lực