STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
151 000.00.03.H42-201125-0001 200000025/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH SOBE

Còn hiệu lực

152 000.00.03.H42-201124-0001 200000024/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ WINDPHARMA

Còn hiệu lực

153 000.00.19.H32-201125-0001 200000003/PCBSX-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH

Còn hiệu lực

154 000.00.19.H29-201120-0012 200002088/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

155 000.00.19.H29-201120-0013 200002089/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

156 000.00.19.H29-201120-0011 200002090/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

157 000.00.19.H29-201121-0001 200002091/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

158 000.00.19.H29-201121-0002 200002092/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

159 000.00.19.H29-201120-0003 200002093/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH

Còn hiệu lực

160 000.00.19.H29-201120-0006 200002094/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN

Còn hiệu lực