STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
181 000.00.19.H29-201118-0009 200002079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG

Còn hiệu lực

182 000.00.19.H29-201119-0006 200002080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG

Còn hiệu lực

183 000.00.19.H29-201119-0005 200002081/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG

Còn hiệu lực

184 000.00.19.H29-201119-0003 200002082/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG

Còn hiệu lực

185 000.00.19.H29-201110-0013 200000321/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

186 000.00.19.H29-201120-0002 200002083/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

187 000.00.19.H29-201120-0001 200002084/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

188 000.00.19.H29-201120-0005 200000322/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HÀ TRẦN VINA

Còn hiệu lực

189 000.00.19.H29-201120-0007 200002085/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ TYTMED

Còn hiệu lực

190 000.00.19.H29-201116-0014 200002086/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Còn hiệu lực