STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26021 170002912/HSCBPL-BYT 170000077/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL

Còn hiệu lực

26022 170007205/HSCBMB-HCM 170000258/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

26023 170007502/HSCBMB-HCM 170000257/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG

Còn hiệu lực

26024 170007307/HSCBMB-HCM 170000256/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

26025 170007401/HSCBMB-HCM 170000255/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG GIA QUÂN

Còn hiệu lực

26026 170007309/HSCBMB-HCM 170000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ

Còn hiệu lực

26027 170007503/HSCBMB-HCM 170000251/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

26028 170005103/HSCBMB-HCM 170000250/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI ĐÔNG

Còn hiệu lực

26029 170007402/HSCBMB-HCM 170000249/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH

Còn hiệu lực

26030 170007505/HSCBMB-HCM 170000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM ĐẠT

Còn hiệu lực