STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26121 170005243/HSCBA-HN 170000297/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

26122 170005438/HSCBA-HN 170000299/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH

Còn hiệu lực

26123 170005425/HSCBA-HN 170000300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK

Còn hiệu lực

26124 170005427/HSCBA-HN 170000302/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

26125 170005432/HSCBA-HN 170000303/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DBB

Còn hiệu lực

26126 170005440/HSCBA-HN 170000305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

26127 170005442/HSCBA-HN 170000306/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

26128 170005123/HSCBA-HN 170000307/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT

Còn hiệu lực

26129 170005514/HSCBA-HN 170000310/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

26130 170004008/HSCBA-HN 170000311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực