STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26251 170005242/HSCBA-HN 170000197/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26252 170004904/HSCBA-HN 170000198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26253 170004905/HSCBA-HN 170000199/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26254 170008413/HSCBMB-HN 170000614/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỆT BA

Còn hiệu lực

26255 170005501/HSCBSX-HN 170000020/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỆT BA

Còn hiệu lực

26256 170004906/HSCBA-HN 170000200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26257 170004921/HSCBA-HN 170000201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26258 170005105/HSCBA-HN 170000202/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26259 170005113/HSCBA-HN 170000203/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26260 170004919/HSCBA-HN 170000204/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực