STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26301 170001102/HSCBPL-BYT 170000059/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH LECKER

Còn hiệu lực

26302 170002904/HSCBPL-BYT 170000058/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH

Còn hiệu lực

26303 170001103/HSCBPL-BYT 170000057/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Còn hiệu lực

26304 170003402/HSCBPL-BYT 170000056/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO

Còn hiệu lực

26305 170002907/HSCBPL-BYT 170000055/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT

Còn hiệu lực

26306 170000203/HSCBPL-BYT 170000054/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT

Còn hiệu lực

26307 170004004/HSCBPL-BYT 170000053/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

26308 170004202/HSCBPL-BYT 170000052/PCBPL-BYT

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

26309 170008822/HSCBMB-HN 170000608/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH

Còn hiệu lực

26310 170008222/HSCBMB-HN 170000607/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FUJIMAX

Còn hiệu lực