STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26331 170000401/HSCBMB-CT 170000005/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN THƯ

Còn hiệu lực

26332 170002601/HSCBSX-HCM 170000018/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

Còn hiệu lực

26333 170004424/HSCBA-HCM 170000371/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN

Còn hiệu lực

26334 170004422/HSCBA-HCM 170000372/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH

Còn hiệu lực

26335 170003710/HSCBA-HCM 170000373/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26336 170003804/HSCBA-HCM 170000374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26337 170003805/HSCBA-HCM 170000375/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26338 170003801/HSCBA-HCM 170000376/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26339 170004515/HSCBA-HCM 170000377/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26340 170004514/HSCBA-HCM 170000378/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực