STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26421 170004249/HSCBA-HN 170000165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26422 170000306/HSCBA-BD 170000008/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26423 170000307/HSCBA-BD 170000009/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26424 170000308/HSCBA-BD 170000010/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26425 170000309/HSCBA-BD 170000011/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26426 170000310/HSCBA-BD 170000012/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26427 170000302/HSCBA-BD 170000002/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26428 170000305/HSCBA-BD 170000003/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26429 170000301/HSCBA-BD 170000004/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26430 170000304/HSCBA-BD 170000005/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực