STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
261 000.00.19.H26-201224-0019 210000027/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH

Còn hiệu lực

262 000.00.19.H26-201224-0018 210000028/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH

Còn hiệu lực

263 000.00.19.H26-201224-0017 210000029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH

Còn hiệu lực

264 000.00.18.H56-210106-0002 210000001/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Còn hiệu lực

265 000.00.18.H56-210106-0003 210000002/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Còn hiệu lực

266 000.00.16.H23-201231-0001 210000001/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

267 000.00.18.H56-210106-0001 210000001/PCBSX-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Còn hiệu lực

268 000.00.19.H26-201223-0010 210000001/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

269 000.00.19.H26-201228-0009 210000001/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

270 000.00.19.H26-201217-0007 210000002/PCBA-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM

Còn hiệu lực