STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
381 000.00.19.H26-210112-0007 210000086/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

382 000.00.19.H26-210112-0008 210000087/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

383 000.00.19.H26-210112-0009 210000088/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

384 000.00.19.H26-210112-0013 210000029/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN

Còn hiệu lực

385 000.00.19.H26-210112-0012 210000089/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE

Còn hiệu lực

386 000.00.19.H26-210113-0015 210000090/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

387 000.00.19.H26-210113-0009 210000091/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

388 000.00.19.H26-210113-0013 210000092/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

389 000.00.19.H26-201223-0008 210000093/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

390 000.00.19.H26-201223-0009 210000094/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực