STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
41 000.00.17.H09-201130-0001 200000059/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHAN THỊ

Còn hiệu lực

42 000.00.19.H29-200929-0008 200002107/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H29-201124-0008 200002108/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DV QL BIOMEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H29-201124-0007 200002109/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DV QL BIOMEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H29-201125-0012 200002110/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H29-201125-0013 200002111/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H29-201125-0008 200000325/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CA NA RO

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H29-201125-0011 200002112/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H29-201125-0009 200000326/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MAXXCARE

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H29-201126-0005 200002113/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực