STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
61 000.00.19.H26-201117-0010 200002052/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

62 000.00.19.H26-201117-0012 200002053/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

63 000.00.19.H26-201117-0014 200002054/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

64 000.00.19.H26-201117-0009 200002055/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

65 000.00.19.H26-201117-0008 200002056/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

66 000.00.19.H26-201117-0006 200002057/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

67 000.00.19.H26-201117-0001 200002058/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

68 000.00.19.H26-201118-0007 200002059/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM

Còn hiệu lực

69 000.00.19.H26-201119-0004 200002060/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

70 000.00.19.H26-201118-0019 200002061/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TKT VIỆT NAM

Còn hiệu lực