STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
61 000.00.19.H26-210206-0005 210000167/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯỜNG AN

Còn hiệu lực

62 000.00.19.H26-210206-0006 210000168/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯỜNG AN

Còn hiệu lực

63 000.00.19.H26-210205-0003 210000169/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NUTRIPHARMA

Còn hiệu lực

64 000.00.19.H26-210205-0006 210000170/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA

Còn hiệu lực

65 000.00.19.H26-210201-0005 210000171/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BICARE

Còn hiệu lực

66 000.00.19.H26-210202-0003 210000172/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GMC MINH CHÂU

Còn hiệu lực

67 000.00.19.H26-210201-0007 210000173/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHI PHẠM

Còn hiệu lực

68 000.00.19.H26-210202-0007 210000174/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC

Còn hiệu lực

69 000.00.19.H26-210202-0008 210000175/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

70 000.00.19.H26-210204-0002 210000044/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PROMEDTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực