STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H29-201028-0011 200002126/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H29-201028-0012 200002127/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH

Còn hiệu lực

3 000.00.17.H08-201127-0001 200000009/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THIỆN NHÂN

Còn hiệu lực

4 000.00.17.H08-201128-0001 200000001/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H29-201026-0007 200002116/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI THỜI TRANG

Còn hiệu lực