STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
551 19012980/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
552 19013512/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
553 19013513/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
554 19013935/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
555 19013936/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
556 000.00.19.H26-210429-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
557 000.00.19.H26-210521-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
558 000.00.19.H26-210614-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
559 000.00.19.H26-210825-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
560 000.00.19.H29-220427-0012

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH