STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6501 19013994/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6502 19013993/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6503 19013991/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6504 19013988/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6505 19013989/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6506 19013979/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6507 19013985/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6508 19013986/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6509 19013990/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6510 19013983/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6511 19013984/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6512 19013981/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6513 19013987/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6514 19013982/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6515 19013992/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6516 18011720/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6517 18011721/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6518 18011722/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6519 18011723/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6520 18011724/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH