STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6521 18011725/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6522 18011726/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6523 18011727/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6524 18011789/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6525 17009155/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6526 17008538/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6527 17008344/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6528 17008146/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6529 17008149/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6530 17008160/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6531 17008148/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6532 17008145/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6533 17008151/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6534 17008150/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6535 17008152/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6536 17008147/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH
6537 170006611/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDISON VIỆT NAM
6538 000.00.19.H26-200706-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT
6539 170004602/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT
6540 000.00.19.H26-211010-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEGAFARM