STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8001 18010843/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8002 18010842/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8003 18010784/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8004 18010777/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8005 18010778/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8006 18010745/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8007 18010744/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8008 18010713/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8009 18010585/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8010 18010487/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8011 18010430/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8012 18010137/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8013 17009707/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8014 17009708/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8015 17009006/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8016 17008807/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8017 17008549/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8018 17008548/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8019 17008239/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8020 17008235/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG