STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8021 170005120/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8022 170005125/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8023 170005124/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8024 170005127/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8025 170005126/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8026 170005128/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8027 170005131/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8028 19000070/HSCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DƯỢC PHẨM HJ
8029 19012601/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8030 18012400/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8031 18012404/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8032 18012397/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8033 18012401/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8034 18012408/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8035 18012409/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8036 18012403/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8037 18012407/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8038 18012406/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8039 18012402/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8040 18012399/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM