STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8061 170005135/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8062 170005137/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8063 170004704/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8064 170005110/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8065 170005109/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8066 170005101/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8067 170005229/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8068 170005223/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8069 170005222/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8070 170005206/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8071 170005201/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8072 170005737/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8073 170005740/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8074 170005739/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8075 170005703/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8076 170005708/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8077 17008280/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8078 17007717/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8079 17007671/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8080 17007678/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM