STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8101 170006515/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT
8102 170005203/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8103 170005119/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8104 170005120/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8105 170005125/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8106 170005124/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8107 170005127/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8108 170005126/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8109 170005128/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8110 170005131/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8111 19000070/HSCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DƯỢC PHẨM HJ
8112 19012601/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8113 18012400/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8114 18012404/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8115 18012397/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8116 18012401/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8117 18012408/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8118 18012409/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8119 18012403/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8120 18012407/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM