STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8141 19012741/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8142 19012730/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8143 19012727/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8144 19012728/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8145 19012638/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8146 19012513/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8147 19012517/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8148 17007985/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8149 170006704/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8150 170006805/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8151 18011875/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO QUỐC TẾ LOTUS
8152 17008357/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
8153 19012707/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
8154 18010737/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
8155 170005244/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8156 17009654/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8157 17008313/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8158 18012041/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
8159 18012043/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
8160 18012051/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT