STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8201 18011171/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8202 18011170/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8203 18010723/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8204 18010726/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8205 170007804/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC
8206 17009569/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8207 18011296/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8208 17009221/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8209 170006502/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8210 170005304/HSCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8211 17007509/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG
8212 170006006/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI
8213 170006005/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT
8214 170004411/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI
8215 18011532/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8216 19012731/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8217 19012737/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8218 19012736/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8219 19012735/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8220 19012734/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI