STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8241 18000839/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
8242 170003609/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8243 18010002/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8244 18009337/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8245 17008487/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8246 17008486/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8247 17008234/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8248 170003608/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8249 170003610/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8250 170003632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8251 170003607/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8252 170003606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8253 170003530/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8254 170003602/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8255 18010816/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8256 18010678/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8257 18003232/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ
8258 18009618/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
8259 18009614/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
8260 18008965/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH