STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8341 18009857/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC
8342 18009829/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC
8343 18009576/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC
8344 17007271/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC
8345 19003298/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
8346 18003262/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
8347 18010945/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8348 18010946/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8349 18010581/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8350 18009358/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8351 18010588/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8352 18010589/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8353 17008812/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8354 18009359/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8355 18010575/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8356 17008628/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8357 17008625/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8358 17008626/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8359 19009183/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
8360 18009151/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)