STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8401 17006421/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
8402 170005602/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
8403 19000202/HSCBSX-BV

CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM
8404 17001122/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
8405 18011039/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8406 18010738/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8407 18010653/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8408 18010654/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8409 18010655/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8410 18010474/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8411 18009734/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8412 17008607/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8413 17008601/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8414 17008606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8415 17008534/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8416 18010329/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LECKER
8417 17007128/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LECKER
8418 17007125/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LECKER
8419 18003277/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG
8420 17006368/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN LỢI