STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1381 18010977/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1382 18010975/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1383 18010976/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1384 18010974/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1385 18010973/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1386 18010972/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1387 18010971/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1388 18010969/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1389 18010906/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1390 17008433/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1391 17008435/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1392 000.00.17.H09-231113-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1393 000.00.17.H09-230523-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1394 000.00.17.H09-210305-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1395 000.00.17.H09-210108-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1396 000.00.17.H09-200803-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1397 000.00.17.H09-200423-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1398 20001345/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1399 19001297/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1400 18001266/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM