STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1461 000.00.19.H29-221109-0031

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1462 000.00.19.H29-221118-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1463 000.00.19.H29-221118-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1464 000.00.19.H29-221118-0007

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1465 000.00.19.H29-221118-0008

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1466 000.00.19.H29-221118-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1467 000.00.19.H29-221118-0010

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1468 000.00.19.H29-221118-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1469 000.00.19.H29-221121-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1470 000.00.19.H29-230303-0023

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1471 000.00.19.H29-230303-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1472 000.00.19.H29-221121-0015

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1473 000.00.16.H25-211112-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
1474 000.00.04.G18-220329-0050

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1475 19013310/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1476 000.00.04.G18-220315-0039

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1477 000.00.19.H26-240108-0028

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH
1478 000.00.19.H26-220420-0050

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU
1479 000.00.19.H26-231222-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
1480 19000275/HSCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH