STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1541 000.00.19.H29-221102-0020

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1542 000.00.19.H29-221109-0029

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1543 000.00.19.H29-221109-0030

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1544 000.00.19.H29-221109-0031

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1545 000.00.19.H29-221118-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1546 000.00.19.H29-221118-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1547 000.00.19.H29-221118-0007

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1548 000.00.19.H29-221118-0008

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1549 000.00.19.H29-221118-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1550 000.00.19.H29-221118-0010

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1551 000.00.19.H29-221118-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1552 000.00.19.H29-221121-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1553 000.00.19.H29-230303-0023

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1554 000.00.19.H29-230303-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1555 000.00.19.H29-221121-0015

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1556 000.00.16.H25-211112-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
1557 000.00.04.G18-220329-0050

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1558 19013310/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1559 000.00.04.G18-220315-0039

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1560 000.00.19.H26-240108-0028

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH