STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6841 000.00.12.H19-201006-0001

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM
6842 000.00.16.H05-210506-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
6843 170001001/HSCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TÂM PHÚC
6844 18001310/HSCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐỨC NHẬT
6845 17009164/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM
6846 000.00.19.H29-201116-0014

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
6847 19013410/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
6848 170003071/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
6849 170002803/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
6850 17008623/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
6851 17008622/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
6852 170003307/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
6853 170000501/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
6854 000.00.19.H29-210303-0004

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯỜNG DƯƠNG
6855 000.00.19.H29-200427-0006

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯỜNG DƯƠNG
6856 000.00.19.H29-200427-0007

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯỜNG DƯƠNG
6857 000.00.16.H02-200914-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN LYSINE VIỆT NAM
6858 000.00.16.H02-200914-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN LYSINE VIỆT NAM
6859 000.00.16.H02-200827-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN LYSINE VIỆT NAM
6860 000.00.16.H02-200815-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN LYSINE VIỆT NAM
6861 000.00.19.H26-200812-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
6862 000.00.19.H26-200812-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
6863 000.00.19.H26-200806-0014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
6864 000.00.19.H32-201024-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN ĐẠI
6865 19012479/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
6866 18011508/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
6867 18009774/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
6868 17009199/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
6869 17008799/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
6870 17007921/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB