STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6931 17008547/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
6932 17008561/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
6933 17008562/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
6934 17008311/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
6935 170008301/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG
6936 170007404/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG
6937 19013576/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6938 20014685/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6939 20014661/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6940 19014423/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6941 19014232/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6942 17009705/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6943 17008539/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6944 17007576/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6945 170005448/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6946 170004248/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6947 170004306/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6948 18010988/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6949 17008109/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6950 17008108/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6951 18011315/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
6952 000.00.19.H26-200824-0012

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU
6953 000.00.19.H26-200824-0014

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU
6954 18009970/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG
6955 18009873/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG
6956 17008104/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG
6957 17007718/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG
6958 17007530/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG
6959 19013308/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6960 19013310/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH