STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6991 18010495/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6992 17009704/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6993 17009702/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6994 17008913/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6995 17008228/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6996 17007459/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6997 17007462/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6998 17007463/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6999 170006205/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7000 170006313/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7001 170006105/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7002 170006031/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7003 170006029/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7004 170006107/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7005 170006104/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7006 170006101/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7007 170006204/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7008 170005920/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7009 170005832/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7010 170004029/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7011 170004028/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7012 170004110/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7013 170004109/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7014 170004108/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7015 170003814/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7016 170003810/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7017 170003811/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7018 170003813/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7019 170003812/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7020 170002901/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH