STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7021 170004109/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7022 170004108/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7023 170003814/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7024 170003810/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7025 170003811/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7026 170003813/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7027 170003812/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7028 170002901/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7029 170002403/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7030 18000447/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH
7031 18000417/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH
7032 17000407/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH MTV SX TM HẠNH MINH
7033 18000445/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH
7034 17008249/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
7035 18011873/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
7036 18010463/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
7037 18010464/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
7038 17007500/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
7039 17007404/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
7040 170005441/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
7041 19000535/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)
7042 19000527/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)
7043 000.00.16.H25-200603-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
7044 20000212/HSCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
7045 20000073/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
7046 19000524/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)
7047 18009742/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
7048 18009746/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
7049 18009756/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
7050 18012443/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR