STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8011 18011510/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8012 18011509/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8013 18011508/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8014 18010457/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8015 17008718/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8016 17006703/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8017 17006714/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8018 17006469/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8019 17006465/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8020 18011655/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8021 17006459/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8022 18010441/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
8023 17007790/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
8024 17007792/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
8025 17007793/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
8026 18008958/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
8027 170006515/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT
8028 170005203/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8029 170005119/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8030 170005120/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8031 170005125/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8032 170005124/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8033 170005127/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8034 170005126/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8035 170005128/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8036 170005131/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8037 19000070/HSCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DƯỢC PHẨM HJ
8038 19012601/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8039 18012400/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8040 18012404/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM