STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8071 19000045/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC THẢO THIÊN TÂM
8072 19000044/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC THẢO THIÊN TÂM
8073 170006802/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH
8074 18010851/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC GIA
8075 17007406/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8076 18011171/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8077 18011170/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8078 18010723/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8079 18010726/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8080 170007804/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC
8081 17009569/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8082 18011296/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8083 17009221/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8084 170006502/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8085 170005304/HSCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8086 17007509/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG
8087 170006006/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI
8088 170006005/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT
8089 170004411/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI
8090 18011532/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8091 19012731/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8092 19012737/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8093 19012736/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8094 19012735/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8095 19012734/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8096 19012732/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8097 19012729/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8098 19012742/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8099 19012741/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8100 19012730/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI