STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8101 170005101/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8102 170005229/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8103 170005223/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8104 170005222/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8105 170005206/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8106 170005201/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
8107 170005737/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8108 170005740/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8109 170005739/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8110 170005703/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8111 170005708/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8112 17008280/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8113 17007717/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8114 17007671/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8115 17007678/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8116 17007679/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8117 17006929/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8118 19011943/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8119 18011606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8120 18011510/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8121 18011509/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8122 18011508/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8123 18010457/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8124 17008718/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8125 17006703/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8126 17006714/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8127 17006469/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8128 17006465/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8129 18011655/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
8130 17006459/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM