Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

---------------------------

Số: 07/2022/CBTTBYT/MPV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Ninh Bình , ngày 03 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Ninh Bình

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700349706

Địa chỉ trụ sở: Lô B5 - Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang Sơn, Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ sản xuất Lô B5, Khu công nghiệp Tam Điệp, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Xã Quang Sơn, Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02293777588    Fax:

Email: info@mpv.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012956536   ngày cấp: 10/04/2007   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 02293777588   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bộ dây truyền dịch MPV50 000 000
2Bộ dây truyền dịch ECO15 000 000
3Bộ dây truyền dịch SPE15 000 000
4Bộ dây truyền dịch HTA15 000 000
5Bộ dây truyền dịch EXA 15 000 000
6Bộ dây truyền dịch PLUS15 000 000
7Bơm tiêm MPV 1ml50 000 000
8Bơm tiêm ECO 1ml20 000 000
9Bơm tiêm SPE 1ml20 000 000
10Bơm tiêm MPV 3ml100 000 000
11Bơm tiêm ECO 3ml50 000 000
12Bơm tiêm SPE 3ml50 000 000
13Bơm tiêm MPV 5ml100 000 000
14Bơm tiêm ECO 5ml50 000 000
15Bơm tiêm SPE 5ml50 000 000
16Bơm tiêm MPV 10ml100 000 000
17Bơm tiêm ECO 10ml50 000 000
18Bơm tiêm SPE 10ml50 000 000
19Bơm tiêm MPV 20ml50 000 000
20Bơm tiêm ECO 20ml20 000 000
21Bơm tiêm SPE 20ml20 000 000
22Bơm tiêm MPV 50ml20 000 000
23Bơm tiêm ECO 50ml20 000 000
24Bơm tiêm SPE 50ml20 000 000
25Bơm tiêm đầu xoắn MPV 1ml50 000 000
26Bơm tiêm đầu xoắn ECO 1ml20 000 000
27Bơm tiêm đầu xoắn SPE 1ml20 000 000
28Bơm tiêm đầu xoắn MPV 3ml100 000 000
29Bơm tiêm đầu xoắn ECO 3ml50 000 000
30Bơm tiêm đầu xoắn SPE 3ml50 000 000
31Bơm tiêm đầu xoắn MPV 5ml100 000 000
32Bơm tiêm đầu xoắn ECO 5ml50 000 000
33Bơm tiêm đầu xoắn SPE 5ml50 000 000
34Bơm tiêm đầu xoắn MPV 10ml100 000 000
35Bơm tiêm đầu xoắn ECO 10ml50 000 000
36Bơm tiêm đầu xoắn SPE 10ml50 000 000
37Bơm tiêm đầu xoắn MPV 20ml50 000 000
38Bơm tiêm đầu xoắn ECO 20ml20 000 000
39Bơm tiêm đầu xoắn SPE 20ml20 000 000
40Bơm tiêm đầu xoắn MPV 50ml50 000 000
41Bơm tiêm đầu xoắn ECO 50ml20 000 000
42Bơm tiêm đầu xoắn SPE 50ml20 000 000
43Bơm cho ăn MPV10 000 000
44Bơm cho ăn ECO5 000 000
45Bơm cho ăn SPE5 000 000
46Kim cánh bướm MPV30 000 000
47Kim cánh bướm ECO30 000 000
48Kim cánh bướm SPE30 000 000
49Kim tiêm MPV50 000 000
50Kim tiêm ECO50 000 000
51Kim tiêm SPE50 000 000
52Kẹp rốn MPV100 000 000
53Kẹp rốn ECO100 000 000
54Kẹp rốn SPE100 000 000
55Mỏ vịt MPV10 000 000
56Mỏ vịt ECO5 000 000
57Mỏ vịt SPE5 000 000
58Túi đựng nước tiểu MPV100 000 000
59Túi đựng nước tiểu ECO5 000 000
60Túi đựng nước tiểu SPE5 000 000
61Dây hút dịch MPV20 000 000
62Dây hút dịch ECO20 000 000
63Dây hút dịch SPE10 000 000
64Dây thở oxy MPV50 000 000
65Dây thở oxy ECO50 000 000
66Dây thở oxy SPE10 000 000
67Dây oxy 1 nhánh MPV50 000 000
68Dây oxy 1 nhánh ECO30 000 000
69Dây oxy 1 nhánh SPE30 000 000
70Dây dẫn oxy MPV50 000 000
71Dây dẫn oxy ECO30 000 000
72Dây dẫn oxy SPE30 000 000
73Bộ mặt nạ thở oxy MPV20 000 000
74Bộ mặt nạ thở oxy ECO20 000 000
75Bộ mặt nạ thở oxy SPE10 000 000
76Mặt nạ xông khí dung MPV20 000 000
77Mặt nạ xông khí dung ECO20 000 000
78Mặt nạ xông khí dung SPE10 000 000
79Ống hút điều kinh MPV10 000 000
80Ống hút điều kinh ECO5 000 000
81Ống hút điều kinh SPE5 000 000
82Ống thông dạ dày MPV10 000 000
83Ống thông dạ dày ECO5 000 000
84Ống thông dạ dày SPE5 000 000
85Ống thông hậu môn MPV10 000 000
86Ống thông hậu môn ECO5 000 000
87Ống thông hậu môn SPE5 000 000
88Dây hút dịch phẫu thuật MPV5 000 000
89Dây hút dịch phẫu thuật ECO 5 000 000
90Dây hút dịch phẫu thuật SPE5 000 000
91Ống nghiệm lấy máu chân không Plain MPV10 000 000
92Ống nghiệm lấy máu chân không Plain ECO10 000 000
93Ống nghiệm lấy máu chân không Plain SPE10 000 000
94Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator MPV10 000 000
95Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator ECO10 000 000
96Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator SPE10 000 000
97Ống nghiệm lấy máu chân không Gel & Clot Activator MPV10 000 000
98Ống nghiệm lấy máu chân không Gel & Clot Activator ECO10 000 000
99Ống nghiệm lấy máu chân không Gel & Clot Activator SPE10 000 000
100Ống nghiệm lấy máu chân không K2EDTA MPV10 000 000
101Ống nghiệm lấy máu chân không K2EDTA ECO10 000 000
102Ống nghiệm lấy máu chân không K2EDTA SPE10 000 000
103Ống nghiệm lấy máu chân không K3EDTA MPV10 000 000
104Ống nghiệm lấy máu chân không K3EDTA ECO10 000 000
105Ống nghiệm lấy máu chân không K3EDTA SPE10 000 000
106Ống nghiệm lấy máu chân không Sodium citrate 3.2% MPV10 000 000
107Ống nghiệm lấy máu chân không Sodium citrate 3.2% ECO10 000 000
108Ống nghiệm lấy máu chân không Sodium citrate 3.2% SPE10 000 000
109Ống nghiệm lấy máu chân không ESR Sodium citrate 3.8% MPV10 000 000
110Ống nghiệm lấy máu chân không ESR Sodium citrate 3.8% ECO10 000 000
111Ống nghiệm lấy máu chân không ESR Sodium citrate 3.8% SPE10 000 000
112Ống nghiệm lấy máu chân không Glucose MPV10 000 000
113Ống nghiệm lấy máu chân không Glucose ECO10 000 000
114Ống nghiệm lấy máu chân không Glucose SPE10 000 000
115Ống nghiệm lấy máu chân không Heparin MPV10 000 000
116Ống nghiệm lấy máu chân không Heparin ECO10 000 000
117Ống nghiệm lấy máu chân không Heparin SPE10 000 000
118Ống nghiệm lấy máu Plain MPV10 000 000
119Ống nghiệm lấy máu Plain ECO10 000 000
120Ống nghiệm lấy máu Plain SPE10 000 000
121Ống nghiệm lấy máu Clot Activator MPV10 000 000
122Ống nghiệm lấy máu Clot Activator ECO10 000 000
123Ống nghiệm lấy máu Clot Activator SPE10 000 000
124Ống nghiệm lấy máu Gel & Clot Activator MPV10 000 000
125Ống nghiệm lấy máu Gel & Clot Activator ECO10 000 000
126Ống nghiệm lấy máu Gel & Clot Activator SPE10 000 000
127Ống nghiệm lấy máu K2EDTA MPV10 000 000
128Ống nghiệm lấy máu K2EDTA ECO10 000 000
129Ống nghiệm lấy máu K2EDTA SPE10 000 000
130Ống nghiệm lấy máu K3EDTA MPV10 000 000
131Ống nghiệm lấy máu K3EDTA ECO10 000 000
132Ống nghiệm lấy máu K3EDTA SPE10 000 000
133Ống nghiệm lấy máu Sodium citrate 3.2% MPV10 000 000
134Ống nghiệm lấy máu Sodium citrate 3.2% ECO10 000 000
135Ống nghiệm lấy máu Sodium citrate 3.2% SPE10 000 000
136Ống nghiệm lấy máu ESR Sodium citrate 3.8% MPV10 000 000
137Ống nghiệm lấy máu ESR Sodium citrate 3.8% ECO10 000 000
138Ống nghiệm lấy máu ESR Sodium citrate 3.8% SPE10 000 000
139Ống nghiệm lấy máu Glucose MPV10 000 000
140Ống nghiệm lấy máu Glucose ECO10 000 000
141Ống nghiệm lấy máu Glucose SPE10 000 000
142Ống nghiệm lấy máu Heparin MPV10 000 000
143Ống nghiệm lấy máu Heparin ECO10 000 000
144Ống nghiệm lấy máu Heparin SPE10 000 000
145Khóa ba ngã MPV5 000 000
146Khóa ba ngã ECO3 000 000
147Khóa ba ngã SPE3 000 000
148Túi chứa chất thải MPV10 000 000
149Túi chứa chất thải ECO5 000 000
150Túi chứa chất thải SPE5 000 000
151Khẩu trang y tế MPV30 000 000
152Khẩu trang y tế ECO30 000 000
153Khẩu trang y tế SPE30 000 000
154Trang phục phòng dịch100 000 000
155Bọc giày phòng dịch100 000 000
156Que lấy mẫu bệnh phẩm50 000 000
157Bộ khăn phẫu thuật50 000 000
158Bộ áo phẫu thuật50 000 000
159Mũ phẫu thuật100 000 000
160Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo MPV1 000 000
161Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo ECO1 000 000
162Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo SPE1 000 000
163Mặt nạ thở oxy có túi MPV1 000 000
164Mặt nạ thở oxy có túi ECO1 000 000
165Mặt nạ thở oxy có túi SPE1 000 000
166Bông tẩm cồn MPV50 000 000
167Bông tẩm cồn ECO50 000 000
168Bông tẩm cồn SPE50 000 000
169Dây nối bơm tiêm điện MPV1 000 000
170Dây nối bơm tiêm điện ECO1 000 000
171Dây nối bơm tiêm điện SPE1 000 000
172Bộ dây hút dịch phẫu thuật yankauer MPV5 000 000
173Bộ dây hút dịch phẫu thuật yankauer ECO5 000 000
174Bộ dây hút dịch phẫu thuật yankauer SPE5 000 000
175Túi cho ăn MPV1 000 000
176Túi cho ăn ECO1 000 000
177Túi cho ăn SPE1 000 000
178Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa10 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)