STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ Kit xử lý máu AT1 Autotransfusion-Set, AT3 Autotransfusion Set Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Xử lý máu 2 muc 3 TTBYT Loại C
2 Bình chứa, phụ kiện máy CATSmart ATR 40 Reservoir, ATR 120 Reservoir Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 2 TTBYT Loại B
3 Bộ tiền xử lý, phụ kiện máy CATSmart ATP Post OP Set Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 2 TTBYT Loại B
4 Túi chứa chất thải, phụ kiện máy CATSmart Waste bag 10L Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 4 TTBYT Loại A
5 Bộ dây, phụ kiện máy CATSmart ATD Drainage Set Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 2 TTBYT Loại B
6 Bộ tách biệt huyết tương, phụ kiện máy CATSmart PSQ Set Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 2 mục 3 TTBYT Loại C
7 Túi trả về với đầu nối chữ Y, phụ kiện máy CATSmart Reinfusion bag with Y-Adapter Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 2 mục 3 TTBYT Loại C
8 Túi trả về 1000ml, phụ kiện máy CATSmart Reinfusion bag 1000 ml Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 2 mục 3 TTBYT Loại C
9 Dây chân không, phụ kiện máy CATSmart ATV-70 Vacuum Line ATV-180 Vacuum Line Vacuum Line Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 2 TTBYT Loại B