STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100181 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY LỌC THẬN VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/01/2022

100182 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 06/BPL-OST Đã thu hồi
24/03/2022

100183 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 06/BPL-OST Đã thu hồi
06/04/2022

100184 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 06/BPL-OST Đã thu hồi
12/04/2022

100185 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 08.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
20/06/2022

100186 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 16.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
16/08/2022

100187 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 03/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
06/10/2022

100188 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 04/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
06/10/2022

100189 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 22/BPL-OST Còn hiệu lực
19/10/2022

100190 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 06/BPL-OST Còn hiệu lực
22/10/2022