STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100191 Quả lọc thận TTBYT Loại C CONG TY TNHH ASENAC 11-2023/ASENAC Còn hiệu lực
20/02/2024

100192 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 28/BPL-OST Còn hiệu lực
22/02/2024

100193 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0091-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2024

100194 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210976-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
31/12/2021

100195 Quả lọc thận (Hollow Fiber Dializer) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04300617 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thiên Ấn Còn hiệu lực
05/08/2019

100196 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0017/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
15/08/2019

100197 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3020 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH công nghệ y tế Perfect Việt Nam Còn hiệu lực
16/08/2019

100198 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181061 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ UK Còn hiệu lực
02/05/2020

100199 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181071 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ - DƯỢC NAM VIỆT Còn hiệu lực
02/05/2020

100200 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181074 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN Còn hiệu lực
25/05/2020