STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100281 Ron của nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

100282 Ròng rọc đôi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 961/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
23/12/2019

100283 Rotary File TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 376-EIMI /2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

100284 Rotating Connector TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 079-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

100285 Rotating Hub TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 132-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

100286 Rotating PC A'ssy without end cap (Ống nối) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2624 PL-TTDV Công Ty TNHH Sungwon Medical Còn hiệu lực
02/01/2020

100287 Rotavirus and Adenovirus Combo Rapid Test (Test thử nhanh phát hiện định tính Rotavirus và Adenovirus) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 153/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

100288 Rotavirus Rapid Test (Test thử nhanh phát hiện định tính kháng nguyên Rotavirus) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 153/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

100289 Rotor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 05/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
21/02/2020

100290 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-62/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/07/2020