STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100321 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6292021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

100322 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230002080/PCBB-HN Còn hiệu lực
28/09/2023

100323 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230003167/PCBB-HN Còn hiệu lực
01/12/2023

100324 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220002323/PCBB-HN Còn hiệu lực
22/01/2024

100325 Sâu nối dây thở dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

100326 Sâu nối dây thở dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

100327 Sâu nối dây thở dùng một lần cho máy thở TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 432.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
07/09/2020

100328 Sâu thở dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 11/200000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và vật tư Y tế Đông Dương Còn hiệu lực
14/07/2021

100329 SAVVYCHECK VAGINAL YEAST TEST TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ UNITEK 09/VBKQPL Còn hiệu lực
24/09/2022

100330 SB cuvette TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 050/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Đã thu hồi
05/02/2020