STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100391 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018284 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYÊN Còn hiệu lực
07/11/2019

100392 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 364-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hùng Mạnh Còn hiệu lực
03/03/2020

100393 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 376-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
20/03/2020

100394 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 10/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
11/09/2020

100395 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018284/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYÊN Còn hiệu lực
06/12/2021

100396 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

100397 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0043-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

100398 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0071-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

100399 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 85/1900000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/06/2023

100400 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 103/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
30/12/2023